அனைத்து நாடுகளிள் வசிக்கும் அன்பார்ந்த கன்னட தேவாங்க சமுதாய சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்களது குழந்தைகளின் திருமண வரன் தேட உடன் எங்களது இணையதளத்தில் பதிவு செய்து பொருத்தமான மருமகன்/மருமகளை தேர்ந்தெடுங்கள். நன்றி

  • info@thenikannadadevangarmatrimony.com
  • +91 - 9442662899
  • +91-7871854500
  • +91-9150604204

Privacy Policy

Privacy Policy

Theni Kannada Devangar Matrimony is an online matrimonial portal endeavoring constantly to provide you with premium matrimonial services. Since we are strongly committed to your right to privacy, we have drawn out a privacy statement with regard to the information we collect from you.

What information you need to give in to use this site?

We gather information from members and guests who apply for the various services our site offers. It includes, but may not be limited to, email address, first name, last name, a user-specified password, mailing address, zip code and telephone number or fax number.

If you establish a credit account with us to pay the fees we charge, we collect some additional information, including billing address, credit card number , credit card expiration date and tracking information from checks or money orders.

How the site uses the information it collects/tracks?

Theni Kannada Devangar Matrimony collects information from its clients primarily to ensure that we are able to fulfill your requirements and to deliver Personalised experience.With whom the site shares the information it collects/tracks?The information collected from our clients will not be shared with any individual or organization without the client's approval.

Theni Kannada Devangar Matrimony does not sell, rent, or loan any identifiable information at the individual level, regarding its customers to any third party. Any information you give to us is held with utmost care and security. We are also bound to cooperate fully should a situation arise where we are required by law or legal process to provide information about a customer.

Do all visitors have to pay?

NO. All visitors to our site may browse the site, search the ads and features of our site has to offer without providing / entering any personal information or paying money. However, Paid members enjoy certain privileges which is mentioned elsewhere in the site.

We may change this Privacy Policy from time to time based on feedback from clients or as a result of a change of policy in our company.

If you have any questions regarding our Privacy Statement, please write in to info@thenikannadadevangarmatrimony.com