அனைத்து நாடுகளிள் வசிக்கும் அன்பார்ந்த கன்னட தேவாங்க சமுதாய சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்களது குழந்தைகளின் திருமண வரன் தேட உடன் எங்களது இணையதளத்தில் பதிவு செய்து பொருத்தமான மருமகன்/மருமகளை தேர்ந்தெடுங்கள். நன்றி

  • info@thenikannadadevangarmatrimony.com
  • +91 - 9442662899
  • +91-7871854500
  • +91-9150604204

Privacy Policy

Refund & Cancellation Policy

Refund & Cancellation Policy www.thenikannadadevangarmatrimony.com believes in helping its customers as far as possible !
When you buy our services, If you are, for any reason, not entirely happy with your purchase, we will cheerfully issue a full refund. But this refund applies ONLY for INACTIVE orders. Refund will NOT apply for Orders that are activated with PAID membership. Please include your order number (sent to you via email after ordering) and optionally tell us why you're requesting a refund - we take customer feedback very seriously and use it to constantly improve our products and quality of service.